Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |At-Tauba |1-10 od 129 ayet'a Strana 1/13

 

[  1  2  3  4  5  ...    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

ÈóÑóÇ?Éñ ãøöäó Çááøåö æóÑóÓõæáöåö Åöáóì Çáøó?öíäó ÚóÇåó?Êøõã ãøöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó
9.1. Sloboda9:1 je od Allaha i Poslanika Njegovog onima od musrika s kojima ste sklopili sporazum:


?óÓöí?õæÇú ?öí ÇáÃóÑúÖö ÃóÑúÈóÚóÉó ÃóÔúåõÑò æóÇÚúáóãõæÇú Ãóäøóßõãú ÛóíúÑõ ãõÚúÌöÒöí Çááøåö æóÃóäøó Çááøåó ãõÎúÒöí ÇáúßóÇ?öÑöíäó

9.2. Zato putujte9:2 po Zemlji cetiri mjeseca i znajte da vi niste ti koji ce umaci Allahu i da je Allah Taj koji ce postiditi nevjernike.


æóÃó?óÇäñ ãøöäó Çááøåö æóÑóÓõæáöåö Åöáóì ÇáäøóÇÓö íóæúãó Çáú?óÌøö ÇáÃóßúÈóÑö Ãóäøó Çááøåó ÈóÑöí?ñ ãøöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó æóÑóÓõæáõåõ ?óÅöä ÊõÈúÊõãú ?óåõæó ÎóíúÑñ áøóßõãú æóÅöä ÊóæóáøóíúÊõãú ?óÇÚúáóãõæÇú Ãóäøóßõãú ÛóíúÑõ ãõÚúÌöÒöí Çááøåö æóÈóÔøöÑö Çáøó?öíäó ßó?óÑõæÇú ÈöÚó?óÇÈò Ãóáöíãò

9.3. A obznana od Allaha i Poslanika Njegovog ljudima na dan hadzdza velikog,9:3 je da je Allah slobodan od musrika i Poslanik Njegov. Pa ako se pokajete, pa to je bolje za vas. A ako se okrenete, tad znajte da vi niste ti koji ce umaci Allahu. A obraduj one koji ne vjeruju kaznom bolnom:


ÅöáÇøó Çáøó?öíäó ÚóÇåó?Êøõã ãøöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó Ëõãøó áóãú íóäÞõÕõæßõãú ÔóíúÆÇð æóáóãú íõÙóÇåöÑõæÇú Úóáóíúßõãú Ãó?ó?Çð ?óÃóÊöãøõæÇú Åöáóíúåöãú Úóåú?óåõãú Åöáóì ãõ?øóÊöåöãú Åöäøó Çááøåó íõ?öÈøõ ÇáúãõÊøóÞöíäó

9.4. Izuzev onih musrika s kojima ste sklopili sporazum, potom vam nisu umanjili nista i nisu pomagali protiv vas nikoga - onda im ispunite sporazum njihov do roka njihovog. Uistinu! Allah voli bogobojazne.


?óÅö?óÇ ÇäÓóáóÎó ÇáÃóÔúåõÑõ Çáú?õÑõãõ ?óÇÞúÊõáõæÇú ÇáúãõÔúÑößöíäó ?óíúËõ æóÌó?Êøõãõæåõãú æóÎõ?õæåõãú æóÇ?úÕõÑõæåõãú æóÇÞúÚõ?õæÇú áóåõãú ßõáøó ãóÑúÕó?ò ?óÅöä ÊóÇÈõæÇú æóÃóÞóÇãõæÇú ÇáÕøóáÇóÉó æóÂÊóæõÇú ÇáÒøóßóÇÉó ?óÎóáøõæÇú ÓóÈöíáóåõãú Åöäøó Çááøåó Ûó?õæÑñ Ñøó?öíãñ

9.5. Pa kad izmaknu sveti mjeseci,9:5a tad ubijajte musrike gdje god ih nadjete,9:5b i scepajte ih i opsjedajte ih i postavljajte im se u svaku zasjedu. Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davali zekat, onda oslobodite put njihov. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.


æóÅöäú Ãó?ó?ñ ãøöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó ÇÓúÊóÌóÇÑóßó ?óÃóÌöÑúåõ ?óÊøóì íóÓúãóÚó ßóáÇóãó Çááøåö Ëõãøó ÃóÈúáöÛúåõ ãóÃúãóäóåõ ?óáößó ÈöÃóäøóåõãú Þóæúãñ áÇøó íóÚúáóãõæäó

9.6. A ako neko od musrika zatrazi od tebe zastitu, tad ga zastiti dok ne cuje Rijec Allahovu, potom ga sprovedi sigurnom mjestu njegovom; to zato sto su oni ljudi koji ne znaju.


ßóíú?ó íóßõæäõ áöáúãõÔúÑößöíäó Úóåú?ñ Úöä?ó Çááøåö æóÚöä?ó ÑóÓõæáöåö ÅöáÇøó Çáøó?öíäó ÚóÇåó?Êøõãú Úöä?ó ÇáúãóÓúÌö?ö Çáú?óÑóÇãö ?óãóÇ ÇÓúÊóÞóÇãõæÇú áóßõãú ?óÇÓúÊóÞöíãõæÇú áóåõãú Åöäøó Çááøåó íõ?öÈøõ ÇáúãõÊøóÞöíäó

9.7. Kako da bude za musrike sporazum kod Allaha i kod Poslanika Njegovog, izuzev onih s kojima ste sklopili sporazum kod Mesdzidul-harama? Pa dok (oni) budu pravi vama, to budite (i vi) pravi njima. Uistinu! Allah voli bogobojazne.


ßóíú?ó æóÅöä íóÙúåóÑõæÇ Úóáóíúßõãú áÇó íóÑúÞõÈõæÇú ?öíßõãú ÅöáÇøð æóáÇó ?öãøóÉð íõÑúÖõæäóßõã ÈöÃó?úæóÇåöåöãú æóÊóÃúÈóì ÞõáõæÈõåõãú æóÃóßúËóÑõåõãú ?óÇÓöÞõæäó

9.8. Kako - a ako bi vas nadvladali, ne bi cijenili medju vama srodstvo niti ugovor? Zadovoljavali bi vas ustima svojim, a odbijala bi srca njihova, a vecina njih su grjesnici.


ÇÔúÊóÑóæúÇú ÈöÂíóÇÊö Çááøåö ËóãóäÇð ÞóáöíáÇð ?óÕó?øõæÇú Úóä ÓóÈöíáöåö Åöäøóåõãú ÓóÇ? ãóÇ ßóÇäõæÇú íóÚúãóáõæäó

9.9. Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu te odvracaju od puta Njegovog.9:9 Uistinu je lose ono sto oni rade.


áÇó íóÑúÞõÈõæäó ?öí ãõÄúãöäò ÅöáÇøð æóáÇó ?öãøóÉð æóÃõæúáóÜÆößó åõãõ ÇáúãõÚúÊó?õæäó

9.10. Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor. Ti takvi su prekrsitelji.9:10


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.14 Sekundi