Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI

GRANICA IZMEDJU BIH I SCG U JANJI
Vijesti iz JanjeNEUSAGLA?ENOST OKO ME?UDR?AVNE LINIJE IZME?U BIH I SCG MNOGE STANOVNIKE U JANJI, KAO UOSTALOM I DRUGE U PODRINJU, DOVELA JE DO APSURDNE SITUACIJE - ONI SU S OVE STRANE DRINE, A IMANJA, OD KOJIH BI TREBALO DA ?IVE, S ONE STRANE Decenijama su Janjarci Drinu prelazili skelom. Danas do 450 hektara oranica i ?uma mogu samo zaobilazno - preko Pavlovi?a mosta i mosta u ?epku, ?to je daleko i neisplativo. Iako je me?udr?avna grani?na linija usagla?ena, ugovor jo? nije potpisan - a ljudi, ovisni o svojim njivama, brinu za sada nerje?ive brige. Mustafa Begi?, iz Dr?avne komisije za granice: Problem nastaje u onom momentu kada je jo? sve neure?eno oko granice. Kad ka?em neure?eno, onda nisu rije?eni grani?ni prijelazi - da ljudi normalno mogu da do?u do svojih imanja, koja ostaju na drugoj strani, u drugoj dr?avi. Takav nam je slu?aj i u Janji. Vije?nik u Skup?tini op?tine Bijeljina, Muhamed Alibegovi?, postavljao je negdje vije?ni?ko pitanje, na koje je uslijedio odgovor da je u to vrijeme Savezna Republika Jugoslavija Drinu proglasila granicom.

ALIBEGOVI? Mada tu Drina, na podru?ju katastarske op?tine Janja, nije uop?te granica. Granica se nalazi otprilike negdje oko 2 kilometra od Drine, po dubini teritorije. Zna?i, svo to zemlji?te se nalazi u katastarskoj op?tini Janja, odnosno op?tini Bijeljina, u RS-u i, na kraju, u dr?avi BiH. Grani?na linija povu?ana na bazi granice iz 1910. godine, utvr?ene izme?u Austro-Ugarske i Srbije, neznatno je korigovana 1923. godine. Na kartama iz tog doba ucrtana je skela, koju su Janjarci koristili neometano, ka?e Mustafa Begi?, iz Dr?avne komisije za granice. Zna?i, oni su najkra?im putem mogli da dolaze do svojih imanja. Me?utim, sad nije to vi?e pitanje same Janje. Sli?nih problema ima du? cijelog Podrinja i bit ?e ih dok se i definitivno ne urede granice. Janjarci ka?u da se njihova imovina na desnoj obali Drine uni?tava. Aljo Mulamustafi? se obra?ao i vlastima u Loznici. MULAMUSTAFI? Oni su rekli da ?e obustaviti tu eksploataciju ?ljunka i sje?u ?ume. A kad je bilo, samo dva dana su obustavili. Kad sam oti?ao poslije, opet se ista radnja radi. Sve je do ljudi, jer Drina nije prepreka, ve? politika. Midhat Had?re?i?, Meksud Velagi? i Ferid Had?i?: HAD?IRE?I? Su?tina je da je politika u tome. Prema tome, nastoji se obezvrijediti to zemlji?te, tako da do?e u bescijenje i da oni u u?u u posjed tog zemlji?ta. A ima i vlasnika Bo?njaka koji jednostavno ve? ho?e da dignu ruku od tog zemlji?ta, jer ne mogu mu pri?i i potpuno je uni?teno i devastirano, tako da ne znaju vi?e ?ta, kako i na koji na?in da to zemlji?te privedu nekoj kulturi. VELAGI? To se ide da se posvoji ta zemlja, a mi ne mo?emo to pustiti, jer to nije malo zemlji?ta. Mi svaki imamo pedeset, ?ezdeset dunuma. Ja imam tamo oko 180 dunuma obradive zemlje. HAD?I? Ako u svijetu postoji pravo da mo?e pre?i Srbijanac na bosansku stranu, kako je oni sad zovu, da svoje poljoprivredne proizvode i radi svoju zemlju i vozi i bogati, za?to ne mo?e jedan Ferid dovu?i svoje bra?no da jede u Janji. Nemamo ?anse sad da napravimo svoju skelu, ali neka i na most da idemo, ali da imamo od ?ega ?ivjeti. Nas ima dvanaestero u porodici. Sva nam zemlja tamo. Pod razli?itim prirodnim i drugim uticajima Drina nerijetko mijenja tok, ali granica ostaje tamo gdje je i bila. Skela i malograni?ne propusnice su rje?enje enigme, jer Janajarci ka?u kako problem zaista nije Drina, ve? ljudi koji mijenjaju politiku. U VEZI OVE TEME IMATE NA FORUMU DVIJE KARTE,JEDNA ORIGINAL AUSTROUGARSKA IZ 1910 GODINE I I DRUGA FRISKA NA KOJIMA SE MOZE VIDITI KAKO TO SVE IZGLEDA.OVA TEMA CE BITI POSTAVLJENA NA FORUMU PA BUJRUM KAZITE STA VI MISLITE O TOME.VAS JANJABIH TEAM.
 

Slični linkovi

Ocjeni članak

Opcije

News ©

 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.10 Sekundi